Members

Faculty

Dr. Liting Hu : Assistant Professor

Dr. Liting Hu

Assistant Professor

http://users.cis.fiu.edu/~lhu/

lhu@cs.fiu.edu

Students

Current Members

Hailu Xu  (Ph.D) :

Hailu Xu (Ph.D)

http://hxu017.wixsite.com/hailu-xu

hxu017@fiu.edu
Pinchao Liu (Ph.D) :

Pinchao Liu (Ph.D)

http://ocelot.aul.fiu.edu/~pliu002/

pliu002@fiu.edu
Boyuan Guan (Ph.D) :

Boyuan Guan (Ph.D)

https://www.linkedin.com/in/boyuan-keven-guan/

bguan@fiu.edu
Huifeng Zhang (Ph.D) :

Huifeng Zhang (Ph.D)

angelzhf@mail.dlut.edu.cn
Wen Zhang (Master) :

Wen Zhang (Master)

wzhan033@fiu.edu
Rebecca Dupuis (Undergraduate) :

Rebecca Dupuis (Undergraduate)

https://rdupu004.wixsite.com/rebeccadupuis

rdupu004@fiu.edu
Oscar Barbosa Losada (Undergraduate) :

Oscar Barbosa Losada (Undergraduate)

obarb005@fiu.edu
Nazmul Huq (Undergraduate) :

Nazmul Huq (Undergraduate)

nhuq001@fiu.edu
Steve Patterson (Undergraduate) :

Steve Patterson (Undergraduate)

spatt030@fiu.edu
Calvin Mark (Undergraduate) :

Calvin Mark (Undergraduate)

cmark013@fiu.edu
Muddasir Riaz (Undergraduate) :

Muddasir Riaz (Undergraduate)

mriaz003@fiu.edu

Lab Alumni

Zhiyuan Shi (Beijing HeXinYa) :

Zhiyuan Shi (Beijing HeXinYa)

https://zshi005.wixsite.com/mysite

zshi005@fiu.edu
Bruno Pereira :

Bruno Pereira

bpere135@fiu.edu
William Escudero (JPMorgan Chase & Co.) :

William Escudero (JPMorgan Chase & Co.)

http://ocelot.aul.fiu.edu/~wescu001/

wescu001@fiu.edu
Shuai Xue (MojoChat LLC) :

Shuai Xue (MojoChat LLC)

sxue004@fiu.edu
Jing Chang (Startup Company) :

Jing Chang (Startup Company)

jchan072@fiu.edu
Guangzhuan Mo (REACH International Inc.) :

Guangzhuan Mo (REACH International Inc.)

https://sites.google.com/fiu.edu/gmo/home

gmo001@fiu.edu